Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Hameren hout BV
Artikel 1. Definities
1. Van Hameren hout BV is een BV die zich ten doel stelt Verkoop van nieuw en
gebruikt hout.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke of
rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf,
die gebruikt maakt van de Diensten van Van Hameren hout BV.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de
rechtsbetrekking tussen Van Hameren hout BV en Klant, een en ander in meest
ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Van
Hameren hout BV en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde
producten en diensten, alsmede alle andere door Van Hameren hout BV ten
behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in
het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website
www.hamerenhout.nl.
Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Van
Hameren hout BV gesloten Overeenkomsten waarbij Van Hameren hout BV
Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
uitdrukkelijk en schriftelijk met Van Hameren hout BV overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of
gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven.
2. De Klant kan contact opnemen met Van Hameren hout BV via de Website, email
of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Van Hameren hout BV
zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte
opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst
komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een
opdrachtbevestiging.
3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan
tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
4. Als Van Hameren hout BV een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend
voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van
kennelijke verschrijvingen. Van Hameren hout BV kan niet aan zijn aanbod
worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Van
Hameren hout BV dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Van
Hameren hout BV deze schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door Van Hameren hout BV.
7. Hout kan retour, mits niet gezaagd, speciaal besteld, onbehandeld en niet verkleurd
Bij retour gave krijgt u 80 % van aankoopwaarde terug.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Van Hameren hout BV zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel
mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Van Hameren hout BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Van Hameren hout BV de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit
in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant
overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor
rekening van Klant, en zullen door Van Hameren hout BV worden doorbelast
aan Klant.
4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Hameren hout BV
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Van Hameren hout BV worden verstrekt. Indien de
voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Van Hameren hout BV zijn verstrekt, heeft Van Hameren hout BV het recht de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Klant in rekening te brengen.
5. De Klant draagt er zorg voor dat Van Hameren hout BV zijn Diensten tijdig en
deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt,
is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de Klant Van Hameren hout BV hiervan schriftelijk in gebreke te
stellen. Van Hameren hout BV dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
vullen, zullen Van Hameren hout BV en Klant tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,
is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal
vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder
aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra
Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert
geen wanprestatie van Van Hameren hout BV op en is voor de Klant geen grond
om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Van Hameren
hout BV en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door
middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door
beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Van Hameren hout BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen
uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Van
Hameren hout BV goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die
verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Van Hameren hout BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van Hameren
hout BV gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 7. Annulering
1. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende
dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht
door Klant als leidend geldt.Artikel 8. Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro's en
inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Van Hameren hout BV heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in
de prijsopgave te herstellen.
3. Betaling geschiedt via Per bank, ideal, paypal en contant bij afhalen.
4. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Van Hameren hout BV
verzendkosten.
5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een
betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan Van Hameren hout BV mede te delen.
7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere
ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
8. Indien Van Hameren hout BV besluit een vordering wegens niet-betaling van
één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is
Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde
rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de
alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
9. Recht op eigendom.

Van Hameren hout bv is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen. Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.


Artikel 9. Verzending en bezorging
1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er
gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
2. Van Hameren hout BV bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Van
Hameren hout BV kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen,
maar kan ook kiezen voor bezorging via extern bedrijf.
3. De levertermijn van Van Hameren hout BV is afhankelijk van de bestelling. Van
Hameren hout BV streeft te allen tijde naar een spoedige levering.
4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant
beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten
te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de
reden van niet-afneming.


Artikel 10. Retournering
1. Producten kunnen geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na
ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag
inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het
Product volledig teruggestort.
2. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan
met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren,
en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Van Hameren hout BV
dit dan ook na te laten.
3. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten
van retournering komen voor rekening van Klant.


Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en
representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van
de Overeenkomst. Van Hameren hout BV is niet aansprakelijk voor schade,
onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste,
niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Van
Hameren hout BV nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van
de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders.
Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te
annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is
Van Hameren hout BV enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
3. Van Hameren hout BV is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van
door haar ingeschakelde derden.
4. Van Hameren hout BV is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op
de Website.
5. Van Hameren hout BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen
aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit
veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
6. Indien Van Hameren hout BV aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend
aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is
opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van
de verplichtingen van Van Hameren hout BV met betrekking tot haar Diensten.
Van Hameren hout BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
7. De aansprakelijkheid van Van Hameren hout BV is beperkt tot het door de
verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot
uitkering overgaat, dan wel indien Van Hameren hout BV niet is verzekerd, is de
aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.


Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten
wil of toedoen van Van Hameren hout BV, waardoor tijdige, volledige of juiste
nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is
niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Van
Hameren hout BV zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden,
storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de
systemen van Van Hameren hout BV, brand, overstromingen, natuurrampen,
rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort
zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen
gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden.
In een dergelijk geval zal Van Hameren hout BV overgaan tot terugbetaling van
eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten
die Van Hameren hout BV heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 13. Garantie
1. Van Hameren hout BV geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde
Producten.


Artikel 14. Reclames
1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering,
althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen
inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit
van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is
bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen
worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen
binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan
Van Hameren hout BV te worden gemeld, met overhandiging van het
aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste
inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand
schriftelijk te worden gemeld bij Van Hameren hout BV overeenkomstig het
bepaalde in lid 2 van dit artikel.


Artikel 15. Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in
ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als
zodanig zijn aangeduid. Van Hameren hout BV kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is
ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte
uitvoering van de overeenkomst.
2. Van Hameren hout BV draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van
persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Van Hameren hout
BV enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane
rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Van
Hameren hout BV tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.


Artikel 16. Intellectueel eigendom
1. Van Hameren hout BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem
toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Van Hameren hout BV van gegevens. Klant zal Van Hameren hout BV vrijwaren
tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar
stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op
enig recht van derden.


Artikel 17. Klachtenregeling
1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan .


Artikel 18. Identiteit van Van Hameren hout BV
1. Van Hameren hout BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 28093494 en
draagt btw-identificatienummer 811566535b01. Van Hameren hout BV is
gevestigd aan Hertog van Beijerenstraat, 2a (2461 EM) te Ter Aar.
2. Van Hameren hout BV is per e-mail te bereiken via hout@hameren.nl of
middels de Website www.hamerenhout.nl en telefonisch op 0172 604073.


Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Van Hameren hout BV en haar Klant is
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Van Hameren hout BV en Klant mochten ontstaan
worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement .